Allmänna affärsvillkor

§ 1 Slutande av avtal/beställningprocess

Med hjälp av Internetportal har du möjlighet att beställa artiklarna som visas där via ett Internetformulär eller via resp. telefon. Såvida du har lämnat begärda uppgifter i beställningsprocessen och skickar in denna beställning ger du oss ett bindande bud. Telefon- såväl som Internetbeställningen tillkommer härvid samma verksamhet. Med beställningen förklarar du bindande att du accepterar dessa allmänna affärsvillkor (AGB) och vill köpa de beställda artiklarna. Vi bekräftar ankomsten av din beställning genom en bekräftelse av mottagande. Denna bekräftelse av mottagande representerar inget godkännande av beställningen. Avtalet blir effektivt med mottagande av artiklarna genom ditt samtycke, dock senast efter utgången av din 14 dagars returfrist.

§ 2 Allmänna leverans- och betalningsvillkor

Du finner information om förpacknings- och transportkostnader och betalningsvillkor i leverans- och betalningsvillkoren på respektive Internetportal. För leveranser till utlandet förbehåller vi oss att eventuellt inskränka urvalet av betalningssätt.

§ 3 Information om upphävande

Du kan ta tillbaka din avtalsförklaring inom två veckor i skriven form utan nämnande av skäl (t.ex. e-post). Fristen börjar tidigast vid mottagandet av artiklarna. En avsändning av upphävande eller sakerna i rätt tid räcker för att tillvarata upphävandefristen. Upphävandet ska sändas till:

  • E-post: dackonline@delti.com eller Telefon: 0852500608
  • Adress: Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Tyskland

Inom ramen för din upphävandeförklaring ber vi dig att frivilligt meddela oss skälet till ditt återlämnande och kommer att ta in andra upplysningar som är nödvändiga för en snabb och effektiv bearbetning. För att du inte ska ha några besvär med retursändningen hämtar vi artiklarna hos dig och betalar igen fakturabeloppet till den bankförbindelse som är lagrad hos oss. Du behöver alltså inte skicka några artiklar till sätet för förvaltning i Hannover (uppgiften om adressen är lagligen föreskriven).

§ 4 Upphävandeföljder i lag

I händelse av ett verksamt upphävande ska ömsesidigt mottagna insatser återlämnas och eventuella nyttor som dragits (t.ex. räntor) överlämnas. Om den mottagna tjänsten inte återlämnas i sin helhet, i delar eller i ett försämrat skick, måste du betala kompensation till oss i så stor utsträckning som krävs. Detta gäller inte överlämnandet av föremål om försämringen av dem endast är resultatet av inspektion - på samma sätt som du skulle kunnat upptäcka försämringen i en butik. När det kommer till resten av dem kan du undvika förpliktelsen att kompensera genom att inte använda föremålet som om det vore din egendom samt att undvika allt som minskar dess värde. Paketleveransklara såväl som inte paketleveransklara saker hämtas hos dig. Du måste bära kostnaderna för returförsändelsen när de levererade sakerna motsvarar de beställda och när priset på sakerna som ska returneras inte överstiger ett belopp på 400 SEK (40 Euro).

-Information om upphävandets slut-

§ 5 Vår 30 dagars återtagandeerbjudande

Vi vill att du är nöjd med alla våra leveranser. Därav kan du låta alla artiklar som du köpt hos oss gå tillbaka inom 30 dagar. Detta löfte överskrider villkoren i lag, enligt vilken du bara ges en upphävanderätt inom två veckor efter mottagande av artiklarna. Leveranser av artiklar som utarbetas efter kundspecifikationer är undantagna från vår frivillig 30 dagars återtagandeerbjudande såväl som från upphävandemöjligheten i lag enligt § 312b BGB (Bürgerliches Gesetzbuch = civilrättslig lag). Under den faller bland annat alla leveranser av kompletta hjul som vi tillverkar individuellt för varje enskild kund.
Återtagande av däck med fälg sker utan att Delticom har någon rättslig skyldighet och endast mot betalning av den härmed överenskomna administrationskostnaden på 1120 SEK.

Vårt återtagandeerbjudande inkluderar dock inte transportkostnaderna. Detta innebär att vi kommer att ta ut ett engångsbelopp för transportkostnader vid avtal med konsumenter som återkallar efter att upphävandefristen i lag har löpt ut (från 15 till 30 dagar). Företagaren bär principiellt transportkostnaderna. Ytterligare upplysningar, i synnerhet om storleken på transportkostnaderna och vår 30 dagars återtagandeerbjudande, finner du på respektive Internetportal.

Använd vårt transportemballage. Skydda artiklarna mot skador. Däcken ska göras leveransklara i rent tillstånd och buntas ihop två och två. Skydda fram- och baksidan i synnerhet vid kompletta hjul med tillräckligt papp- och paketband. Vid skador på grund av felaktig skötsel eller dåligt emballage vid returförsändelsen förbehåller vi oss rätten att göra ersättningsanspråk gällande. Transportföretagen kommer bara att acceptera artiklar med tillräckligt emballage.

Klagomålsförfarandet:

EU har skapat en online-portal för att hjälpa missnöjda kunder. För klagomål av varor eller tjänster som du har köpt från oss på nätet, kan du hitta ett neutralt tvistlösningscenter på http://ec.europa.eu/consumers/odr för att få en utom-domstol lösning. Observera att för vissa branscher och i vissa länder finns det för närvarande inga tvistlösningscenter (från och med 2017/02/01). Som konsument kanske du därmed inte kan använda denna webbplats för att lösa tvister med oss i dessa länder. För mer information, besök EU online-portalen. Vi är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett organ för konsumentklagomål. Vi är dock i allmänhet redo att delta i ett tvistlösningsförfarande innan en konsumentklagomål kontor. För ytterligare frågor, kontakta info@delti.com.

§ 6 Äganderättsförbehåll

Vi förbehåller oss äganderätten till samtliga artiklar levererade av oss tills alla våra fordringar mot dig eller mot den som har mottagit artiklarna är uppfyllda. Detta gäller också för framtida uppkommande fordringar. För hävdande av vårt äganderättsförbehåll är vi berättigade att kräva omedelbart överlämnande av artiklarna under uteslutande av varje kvarhållanderätt såvida det inte handlar om rättsligt giltiga fastställda eller obestridda motkrav.

§ 7 Ansvar för fel eller brist i vår Internetportal

Internetsidorna erbjuds i den utformning som vi vid varje tillfälle anser vara bra. Vi garanterar inte att Internetportalen motsvarar dina krav och alltid står till förfogande utan tillfälligt avbrott, tidsriktigt, säkert och felfritt. Användandet av Internetportalen sker på din egen risk. Vi tar i synnerhet inte ansvar beträffande resultaten som kan uppnås genom användningen av Internetportalen och för riktigheten i informationen som fås inom ramen för Internetportalen.

§ 8 Skydd av intellektuell egendom

Texterna, bilderna, ljud, grafik, animationer och video såväl som deras arrangemang på vår webbsida är underkastade lagens skydd för upphovsrätt och andra skyddslagar. Innehållet på dessa webbsidor får inte kopieras, spridas, förändras eller göras tillgängligt för tredje man. Några av våra webbsidor innehåller dessutom bilder som är underkastade tredje mans upphovsmannarätt. Såvida inget annat anges är alla märkestecken på våra webbsidor märkesrättsligt skyddade. Ingen licens för nyttjande av intellektuell egendom upplåtes av oss eller tredje man genom våra webbsidor.

§ 9 informationsskyldigheter

Vid registreringen måste du lämna upplysningar om din adress och person. Upplysningarna som begärs i beställningsprocessen kommer vi att spara för dig. Naturligtvis kan du ändra uppgifterna vid beställningen eller också senare under "Mina beställningar" eller "Kontakt" beroende på Internetportal. Efter registreringen får du ett lösenord och en beteckning för ditt konto. Du måste säkerställa att lösenordet och kontot inte görs tillgängliga för någon tredje man. Du är förpliktigad att omedelbart underrätta Delticom om varje missbruk av ditt lösenord eller konto. Båda avtalsparterna kan när som helst säga upp ditt konto utan angivande av skäl. I detta fall kommer Delticom att lägga ner eller radera ditt konto och alla lagrade uppgifter.

§ 10 Lagval

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller uteslutande. Tillämpningen av den enhetliga FN: s köprätten (överenskommen vid avtal om den internationella artikelförsäljningen v. 11.04.1980) är utesluten.

© 1999-2024 by Delticom / mina-veterandäck.se